Home.
Marmer W.M.
Nieuws.
Producten.
Referenties.
Informatie.
Contact.
© 2009 • MARMER W.M - TILBURG
WEBDESIGN - CSO-W
Bezoekers gingen u reeds voor.

Marmer W.M. heeft met de huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten welke door Marmer W.M. worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Marmer W.M. en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Marmer W.M. enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Marmer W.M. behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert, verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Marmer W.M. en dat door de loutere mededeling van informatie aan Marmer W.M., deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Marmer W.M.. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Marmer W.M. middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, kan ten allen tijden door Marmer W.M. worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Marmer W.M. onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Marmer W.M. ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Marmer W.M. inhoudt met betrekking tot de beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. Marmer W.M. treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Marmer W.M. voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Enige schade voortkomend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Marmer W.M. nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Marmer W.M.. Marmer W.M. behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Marmer W.M. behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Marmer W.M.. Marmer W.M. draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Marmer W.M., worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Marmer W.M. in kennis te stellen, welke dan het nodige zal doen om het inbreuk makend materiaal van de website te verwijderen.

5. Privacybeleid

Teneinde de verstrekking van informatie door Marmer W.M. aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijk gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals volledige naam, adres, email adres en/of telefoonnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. Marmer W.M. heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgewensd de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. Marmer W.M. eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen. 


Laatst gewijzigd op 12-04-2009

Privacybeleid